Skip to main content

PREVENTÍVNE PROGRAMY

Ponuka preventívnych programov pre školy
 1. Program rozvoja osobnosti žiaka

Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať pri rozvoji osobnosti, formovať názory a postoje vedúcich k životu „bez drogy“,  k zmysluplnej činnosti, motivácii, hodnotovej a postojovej orientácii, sociálnej a osobnostnej zrelosti.

 1. Prevencia obchodovania s ľuďmi

Cieľ preventívneho programu: zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov a študentov o rizikách a následkoch obchodovania s ľuďmi, ako aj o skutočnostiach súvisiacich s migráciou. Naučiť mladých ľudí ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a ako predchádzať jeho riziku, ako sa správať v situáciách, pri ktorých môže byť človek obchodovaný.

 1. Týka sa to aj Vás...?

Cieľ preventívneho programu: učiť deti žiť vo svete drog tak, aby sa naučili samostatnému  protidrogovému správaniu a rozhodovaniu. Rozšírenie teoretických vedomosti v oblasti návykových látok a motivácia k zdravému spôsobu života.

 1. Prevencia agresivity a šikanovania na školách

Cieľ preventívneho programu: znižovanie negatívnych prejavov v správaní u žiakov, eliminácia agresívneho správania, posilňovanie pozitívnych vzťahov.

 1. Team Building

Cieľ preventívneho programu: budovanie a rozvoj tímovej spolupráce v triede. Upevnenie vzťahov a zlepšenie komunikácie medzi žiakmi. Vytvorenie pozitívnej atmosféry v triede.

 1. Vážim si Ťa láska

Cieľ preventívneho programu: získanie vedomostí a zručností v oblasti medziľudských vzťahov. Formovanie názorov, postojov, charakterových vlastností, správania a konania, týkajúcich sa oblasti dospievania, partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.   

 1. Poruchy správania

Cieľ preventívneho programu: eliminácia neprimeraného, konfliktného správania sa v podmienkach školy.         

 1. Duševné zdravie

Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže a viesť ich k zodpovednosti za vlastné duševné zdravie.

 1. Výchova k tolerancii

Cieľ preventívneho programu:  prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať formovať názory a postoje vedúce k vzájomnej tolerancii, pozitívnemu postoju k menšinám a odstraňovaniu predsudkov  a stereotypov vo svojom okolí.

 1. Prevencia násilného správania sa v rodine a v spoločnosti

Cieľ preventívneho programu: formovať názory a postoj mladých ľudí k násiliu. Viesť ich k poznaniu jednotlivých druhov a foriem násilia, k uvedomeniu si pôvodu, príčin násilného správania sa vo vzťahu rodič a dieťa, ale aj v partnerských vzťahoch, rozvíjať ich vnímavosť k násilnému správaniu sa a jeho dôsledkov a následne formovať odmietavý postoj k násiliu.

 1. Primárna prevencia závislosti na alkohole, cigaretách a iných drogách

Cieľ preventívneho programu: rozšírenie teoretických vedomosti v oblasti návykových látok a motivácia k zdravému spôsobu života.

 1. Prevencia narušenej komunikačnej schopnosti v materskej škole

Cieľ preventívneho programu: Modelovanie jazykovej správnosti a kultúry reči spolu s kultúrou správania sa dieťaťa. Vytváranie dostatku príležitostí na napodobňovanie zreteľnej výslovnosti hlások a hláskových skupín, gramaticky správneho a spisovného používania slov, slovných spojení a rôznych vetných vzorov reči. Zohľadňovanie individuálneho tempa osvojovania reči dieťaťa. Zachovanie postupnosti osvojovania pasívnej a aktívnej slovnej zásoby. Umožňovanie dieťaťu najprv porozumieť obsahovému významu slov, napríklad zmyslovým vnímaním a rôznymi neslovnými reakciami na podnety. Postupne podnecovať dieťa k aktívnemu a samostatnému pomenúvaniu predmetov, javov. Vytváranie priaznivej socio-emocionálnej atmosféry, ktorá stimuluje tvorivosť, aktivitu a samostatnosť v rečovom prejave dieťaťa.