Skip to main content

O NAŠOM CENTRE

Pedagogicko psychologická poradňa poskytuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom a vychovávateľom materských, základných i stredných škôl.

O vyšetrenie alebo konzultáciu žiadajú rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám. Objednanie je možné telefonicky aj osobne. Ak rodič žiada o vyšetrenie sám, nie je potrebné odporúčanie iných odborníkov alebo inštitúcií. Ak žiada rodič v spolupráci so školou, zašle škola vyplnený dotazník "Správa školy o dieťati" s podpisom rodičov. Ak je dieťa v starostlivosti iného odborníka (neurológa, logopéda, psychiatra, klinického psychológa, atď) odporúčame vziať so sebou k prvému vyšetrenie ich správy.

Činnosť CPP je vymedzená zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, vyhláškou MŠ SR č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, POP na príslušný školský rok a vnútornými právnymi normami a smernicami.

V zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum bolo založené 01. 09. 1971. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí v územnej pôsobnosti okresu Trebišov. Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a pracuje na tvorbe preventívnych programov. 

Všetky poskytované služby sú bezplatné.
NÁŠ TÍM
 • PhDr. Beáta Furdová - psychologička; riaditeľka CPPPaP
 • PhDr. Alena Wagnerová - psychologička
 • PhDr. Helena Litváková - psychologička
 • PhDr. Veronika Petrovičová - psychologička (t.č. na MD)
 • Mgr. Ramona Višňovská - psychologička
 • PhDr. Edina Brekovská - psychologička
 • Mgr. Lucia Orosová - psychologička
 • Mgr. Anna Jakabová - sociálna pedagogička
 • PaedDr. Iveta Fedorko - logopedička
 • Mgr. Jaroslava Nitraiová - špeciálna pedagogička
 • PhDr. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.- zástupca riaditeľky CPPPaP, kariérový poradca
 • Mgr. Ida Szücs Gazdaghová - psychologička