Skip to main content

Pôsobnosť a zameranie logopéda

Na základe zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktoré slúži na usmernenie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie o vykonávaní odborných činností školského logopéda by sme radi v krátkosti špecifikovali odbornú činnosť logopéda a ujasnili si jeho kompetencie.

Odborná činnosť školského logopéda je realizovaná buď v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie alebo v centre špeciálno- pedagogického poradenstva, ktorého je zamestnancom. Logopedickú intervenciu však môže vykonávať aj mimo sídla pracoviska ak je jeho pracovnou povinnosťou  poskytovať starostlivosť aj napríklad v škole, či školskom zariadení.

Medzi klientov, ktorým školský logopéd poskytuje logopedickú intervenciu v centre špeciálno- pedagogického poradenstva sú deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s vývinovými poruchami učenia, vrátane detí so sluchovým, zrakovým, telesným, mentálnym alebo viacnásobným postihnutím, detí s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v súvislosti s ich narušenou komunikačnou schopnosťou. Ak je školský logopéd zamestnancom centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, poskytuje starostlivosť deťom s vývinovými poruchami učenia.

Podľa školského zákona realizuje školský logopéd diagnostické, terapeutické, preventívne činnosti a poradenstvo. Logopéd realizuje logopedickú intervenciu pri nasledujúcich druhoch narušenej komunikačnej schopnosti.

  • vývinová bezrečnosť- narušený vývin reči, vývinová dysfázia,
  • získaná psychogénna bezrečnosť- mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus,
  • narušenie zvuku reči- fufnavosť, palatolália,
  • narušenie plynulosti reči- dyslália, dyzartria,
  • narušenie článkovania reči- dyslália, dyzartria,
  • poruchy hlasu- dysfónia, afónia,
  • kombinované chyby a poruchy reči- súčasný výskyt viacerých druhov narušenej komunikačnej schopnosti,
  • symptomatické poruchy reči- poruchy reči pri iných dominujúcich postihnutiach, ochoreniach, narušeniach- napr. pri sluchovom a zrakovom postihnutí, detskej mozgovej obrne, mentálnej retardácii, autizme,
  • dyslexiu, dysortografiu, dyskalkúliu, alexiu, agrafiu, akalkúliu.

Logopedická intervencia v sebe zahŕňa logopedickú diagnostiku pomocou ktorej dochádza k určeniu charakteristiky narušenej komunikačnej schopnosti. Jej výsledkom sú informácie, ktoré logopéd použije na vytvorenie logopedického plánu terapie a prevencie. Logopedická terapia je zameraná na zlepšenie, alebo odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti a logopedická prevencia slúži na vyhľadávanie detí s potenciálnym rizikom narušenej komunikačnej schopnosti a poskytuje rannú intervenciu deťom s identifikovateľným rizikom vývinu komunikačných schopností.

Poradenská činnosť spočíva v poskytovaní poradenstva zákonným zástupcom dieťaťa a ďalším osobám, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní dieťaťa.

Povinnosťou školského logopéda je viesť záznamy o odbornej činnosti. Po realizovaní logopedickej diagnostiky je nutné spracovať logopedickú správu, ktorí je podkladom pre vytvorenie logopedického plánu terapie. Logopéd taktiež poskytuje odborno- metodickú pomoc odborným zamestnancom iných centier špeciálno- pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom.

V rezorte školstva, tak ako v iných rezortoch je nutná spolupráca na medzirezortnej úrovni. Školský logopéd spolupracuje s ďalšími odbornými, ale aj pedagogickými zamestnancami. V prípade potreby spolupracuje aj so všeobecným lekárom pre deti a dorast, odborným lekárom, klinickým logopédom, s odbornými zamestnancami iných zariadení, ktoré dieťa navštevuje.