Skip to main content

Poruchy správania

Poruchy správania – z pedagogického hľadiska chápeme ako široké, etiologicky rôznorodé spektrum maladaptívneho správania, pričom jedinec je rezistentný na bežné výchovné pôsobenie. Jedná sa o trvalejší ráz a prejav osobnosti.

Vznik a vývin jednotlivých typov porúch správania je podmienený vnútornými a vonkajšími činiteľmi.

Vnútorné: osobitosti nervovej sústavy, vrodené vlastnosti, špecifiká procesu dozrievania CNS, choroby, úrazy.

Vonkajšie: nevhodné sociálne vplyvy zo strany rodinného prostredia, školy, rovesníkov a pod.

V konkrétnych prípadoch sa potvrdzuje kombinácia vnútorných aj vonkajších faktorov, pričom často „spúšťaciu“ funkciu má jedna skupina a druhá tento proces podporuje.

Z hľadiska problémov, ktoré sa najčastejšie prejavujú  v procese výchovy a vzdelávania a ktoré majú vplyv na školský výkon žiaka, sú poruchy správania teoreticky rozdelené na dve skupiny:

  1. Špecifické (vývinové ) poruchy správania, ktorých prvotnou príčinou nie sú nevhodné sociálne vplyvy (napr. výchova), ale drobné poškodenia neurologického charakteru, resp. biologické zmeny CNS, ktorých následkom sú poruchy v oblasti emocionálneho vývinu, motoricko-percepčnej oblasti a v rozvoji poznávacích funkcií.
  2. Poruchy správania prvotne zapríčinené nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo nedostatočnosťou, či nesprávnou výchovou, ktoré sa prejavujú:

- problémami v adaptácii na základe nedostatočne utvorených alebo nesprávne utvorených návykov a spôsobilostí.

- asociálnym až antisociálnym postojom a konaním jedinca.

 

Poruchy správania v školskom prostredí:

1. priame prejavy problémového správania:

- antisociálne správanie – žiak berie spolužiakom veci, školské pomôcky, trápi ostatných spolužiakov, fyzicky alebo verbálne im ubližuje, iniciuje negatívne prejavy v triede, zosmiešňuje spolužiakov a manipuluje s nimi.

- asociálne správanie – žiak podceňuje ostatných, má sklon k agresivite, je panovačný a ironický, rozkazuje spolužiakom a porušuje bežné pravidlá správania sa.

- maladaptívne správanie – žiak obviňuje okolie z vlastných neúspechov, nie ej schopný vyrovnať sa s nimi, je necitlivý k problémom spolužiakov, nie je schopný rešpektovať odlišný spôsob správania sa , je ustráchaný, úzkostlivý.

- negativistické správanie – žiak odvráva učiteľovi, nepočúva ho a nereaguje na jeho upozornenia, správa sa vzdorovito, nevie si priznať chybu a je citlivý na kritiku.

- impulzívne správanie – žiak nie ej schopný dokončiť začatú činnosť, obťažuje a vyrušuje spolužiakov, ohrozuje ich.

- egocentrické správanie – žiak presadzuje svoje potreby na úkor ostatných, zneužíva postavenie v triede, je sebecký, prijateľne sa správa len vtedy, ak má z toho prospech, rád dominuje a víťazí nad inými.

- inklinovanie k problémovej skupine – vyhľadáva spoločnosť problémových žiakov a podlieha ich vplyvu, je závislý.

 

2. ostatné indikátory porúch správania:

- záškoláctvo – počet neospravedlnených hodín, kontakt s drogami – alkohol, cigarety, marihuana, tvrdé drogy, fetovanie, preukázaná trestná činnosť.

Vykonané pedagogické opatrenia – známka zo správania na vysvedčení, pokarhania.

Odborne poskytnutá pomoc, starostlivosť – psychologická, psychiatrická, sociálna.

 

                                                                                              Mgr. Anna Jakabová

                                                                                                 sociálny pedagóg