Skip to main content

Odklad školskej dochádzky

Zákonní zástupcovia môžu o toto vyšetrenie požiadať, ak majú podozrenie, že ich dieťa z nejakej príčiny ešte nie je zrelé pre vstup do základnej školy. V tomto prípade sa žiada o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok. Na základe odporúčania centra vydá týmto zákonným zástupcom základná škola, do ktorej dieťa zapísali, rozhodnutie o odklade najneskôr do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie dieťaťa začať.

Príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

  • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave
  • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií
  • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
  • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

  • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti
  • nerado kreslí, nesprávne drží ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej ruky
  • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč
  • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače
  • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy

Zákonní zástupcovia sa na nás môžu obrátiť aj so žiadosťou o predčasné zaškolenie (ak chcú dieťa zapísať do 1. ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa).