WEBINÁRE, ONLINE PODUJATIA A AKTIVITY

WEBINÁR - Téma: Zložky školskej spôsobilosti a varovné signály vývinových porúch učenia v predškolskom veku

  • Čas: 15:30
  • Dátum: 18.02.2021
  • Cieľová skupina: rodičia predškolákov

Zameranie: 

Zaradenie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ je významným medzníkom v živote každého dieťaťa. Každý rodič si želá, aby jeho dieťa chodilo do školy rado, aby sa dobre učilo a aby sa v škole správalo požadovaným spôsobom. Ponúkame Vám informácie týkajúce sa školskej zrelosti dieťaťa, rizikových faktorov fonematického uvedomovania, sluchovej a zrakovej percepcie, priestorovej orientácie,  ale aj nápady ako pripraviť dieťa pre jeho nástup do školy.

Lektorky: 

  • PhDr. Helena Litváková
  • Mgr. Jaroslava Nitraiová

Prihlasovanie: https://forms.gle/2grVayf2XKrEYGcv9

V priebehu dňa 18.02.2021 Vám bude doručený prihlasovací link na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári. WEBINÁR sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.