Preventívne programy

 

Ponuka preventívnych programov pre školy

 1. Program rozvoja osobnosti žiaka

Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať pri rozvoji osobnosti, formovať názory a postoje vedúcich k životu „bez drogy“,  k zmysluplnej činnosti, motivácii, hodnotovej a postojovej orientácii, sociálnej a osobnostnej zrelosti.

 1. Prevencia obchodovania s ľuďmi

Cieľ preventívneho programu: zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov a študentov o rizikách a následkoch obchodovania s ľuďmi, ako aj o skutočnostiach súvisiacich s migráciou. Naučiť mladých ľudí ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a ako predchádzať jeho riziku, ako sa správať v situáciách, pri ktorých môže byť človek obchodovaný.

 1. Týka sa to aj Vás...?

Cieľ preventívneho programu: učiť deti žiť vo svete drog tak, aby sa naučili samostatnému  protidrogovému správaniu a rozhodovaniu. Rozšírenie teoretických vedomosti v oblasti návykových látok a motivácia k zdravému spôsobu života.

 1. Prevencia agresivity a šikanovania na školách

Cieľ preventívneho programu: znižovanie negatívnych prejavov v správaní u žiakov, eliminácia agresívneho správania, posilňovanie pozitívnych vzťahov.

 1. Team Building

Cieľ preventívneho programu: budovanie a rozvoj tímovej spolupráce v triede. Upevnenie vzťahov a zlepšenie komunikácie medzi žiakmi. Vytvorenie pozitívnej atmosféry v triede.

 1. Vážim si Ťa láska

Cieľ preventívneho programu: získanie vedomostí a zručností v oblasti medziľudských vzťahov. Formovanie názorov, postojov, charakterových vlastností, správania a konania, týkajúcich sa oblasti dospievania, partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.   

 1. Poruchy správania

Cieľ preventívneho programu: eliminácia neprimeraného, konfliktného správania sa v podmienkach školy.         

 1. Duševné zdravie

Cieľ preventívneho programu: prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže a viesť ich k zodpovednosti za vlastné duševné zdravie.

 1. Výchova k tolerancii

Cieľ preventívneho programu:  prostredníctvom komunikácie, rozhovoru a rôznych aktivít pomáhať formovať názory a postoje vedúce k vzájomnej tolerancii, pozitívnemu postoju k menšinám a odstraňovaniu predsudkov  a stereotypov vo svojom okolí.

 1. Prevencia násilného správania sa v rodine a v spoločnosti

Cieľ preventívneho programu: formovať názory a postoj mladých ľudí k násiliu. Viesť ich k poznaniu jednotlivých druhov a foriem násilia, k uvedomeniu si pôvodu, príčin násilného správania sa vo vzťahu rodič a dieťa, ale aj v partnerských vzťahoch, rozvíjať ich vnímavosť k násilnému správaniu sa a jeho dôsledkov a následne formovať odmietavý postoj k násiliu.

 1. Primárna prevencia závislosti na alkohole, cigaretách a iných drogách

Cieľ preventívneho programu: rozšírenie teoretických vedomosti v oblasti návykových látok a motivácia k zdravému spôsobu života.

 1. Prevencia narušenej komunikačnej schopnosti v materskej škole

Cieľ preventívneho programu: Modelovanie jazykovej správnosti a kultúry reči spolu s kultúrou správania sa dieťaťa. Vytváranie dostatku príležitostí na napodobňovanie zreteľnej výslovnosti hlások a hláskových skupín, gramaticky správneho a spisovného používania slov, slovných spojení a rôznych vetných vzorov reči. Zohľadňovanie individuálneho tempa osvojovania reči dieťaťa. Zachovanie postupnosti osvojovania pasívnej a aktívnej slovnej zásoby. Umožňovanie dieťaťu najprv porozumieť obsahovému významu slov, napríklad zmyslovým vnímaním a rôznymi neslovnými reakciami na podnety. Postupne podnecovať dieťa k aktívnemu a samostatnému pomenúvaniu predmetov, javov. Vytváranie priaznivej socio-emocionálnej atmosféry, ktorá stimuluje tvorivosť, aktivitu a samostatnosť v rečovom prejave dieťaťa.

 • Adresa:
  • kpt. Nálepku 1057/18
  • 075 01 Trebišov
  • Slovensko
 • Telefón:
  • +421 56 672 3876
 • e-mail:
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zásada ochrany osobných údajov (možnosti odvolania súhlasu)

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 2. telefonicky 0911371767 alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje: emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo 0911 371 767

Copyright © 2017 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené. | Realizácia: ComTech .