Pozvánka na pracovné stretnutie - seminár

CPPPaP v Trebišove pozýva koordinátorov prevencie drogových závislosti škôl na pracovné stretnutie /seminár/, ktoré sa uskutoční:  

20.11.2019 o 9.30 hod. v CPPPaP v Trebišove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prevencia kriminality mládeže  - zástupca PZ Trebišov
  3. Preventívne programy - aktivity
  4. Formy spolupráce CPPP so školami
  5. Informácie o odborno-metodickej činnosti v šk. roku 2018/19
  6. Výmena skúsenosti v oblasti prevencie
  7. Diskusia a záver

 

Lektori:  Mgr. Lucia Orosová

               Mgr. Ján Rusnák

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.