Pozvánka na pracovnú poradu

CPPPaP v Trebišove pozýva výchovných poradcov škôl na pracovnú poradu,

ktorá sa uskutoční: 14.02.2019 o 9.30 hod. v klubovni školského internátu  SSOŠ  DSA Trebišov, ul. Komenského 12  /pri Mestskom cintoríne/

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

      Bratislava  – zástupca zo S0Š Bratislava

  1. Analýza dopytu a potrieb na trhu práce v oblasti odborného školstva -

                                                                   Mgr. M. Tóth - riaditeľ SSOŠ DSA Tv

  1. Nové informácie o spolupráci CPPPaP  v Trebišove so ZŠ a SŠ

                                                                  PhDr. B. Furdová - riaditeľka CPPPaP  Tv                         

  1. Hyperaktivita dieťaťa – PhDr. A.  Wagnerová - psychológ CPPPaP  Tv
  2. Informácie zo ŠVS Michalovce – Mgr. J. Rusnák - zást. riad. CPPPaP Tv 
  3. Zmeny programu Proforientácia  žiakov V2019.03 – Mgr. J. Rusnák
  4. Rôzne
  5. Diskusia - záver

         Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

          S pozdravom      

 PhDr. Beáta Furdová

 riaditeľka  CPPP a P

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.