Pozvánka na odborný seminár

CPPPaP v Trebišove pozýva OZ - sociálnych pedagógov vašej školy na odborný seminár,

ktorý sa uskutoční  13.12.2018  o 9.30 hod. v CPPP a P Trebišov.

Predpokladané ukončenie o 14.00 hod.        

 

     Program:

  1. Otvorenie
  2. Formy spolupráce CPPPaP so školami v oblasti prevencie drogových závislosti
  3. Informácie o odborno – metodickej činnosti CPPPaP za šk. r. 2017/2018
  4. Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania na školách a ŠZ
  5. Narušená komunikácia z pohľadu logopéda
  6. Výmena skúsenosti sociálneho pedagóga na ZŠ
  7. Preventívne programy - aktivity
  8. Diskusia a záver

 

Lektori: PaedDr. Iveta Fedorko

              Mgr. Ján Rusnák

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.