Protidrogová prevencia 2017

V školskom roku 2017/2018 sa v CPPPaP v Trebišove začalo s realizáciou rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR pod názvom Protidrogová prevencia 2017.

Prioritnou úlohou pôsobenia projektu je oblasť prevencie sociálno-patologických javov so zameraním na prevenciu drogových závislostí, predchádzanie užívania omamných a psychotropných látok a podpora zdravého životného štýlu u detí a mládeže na základných a stredných školách v okrese Trebišov.

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

bezplatná non-stop linka.

Copyright © 2021 CPPPaP Trebišov. Všetky práva vyhradené.